Počet položek v košíku: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.primaprize.cz

 provozovatel Bc. Jarmila Sýkorová

 se sídlem Kornatice 71, PSČ: 338 43

 IČ: 02740656, DIČ: CZ7361082663

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.primaprize.cz.

1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím - provozovatelem internetového obchodu www.primaprize.cz a kupujícím (zákazníkem internetového obchodu). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ostatní vztahy neupravené těmito VOP se řídí platnými zákony ČR.

1.3. Kupující je dostatečným způsobem upozorněn na VOP a má možnost se s nimi důkladně seznámit. Vyhotovením objednávky kupující potvrzuje, že se důkladně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a že s těmito VOP souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nedílnou součástí VOP je reklamační řád.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Provozovatel a prodávající

Provozovatelem internetového obchodu www.primaprize.cz a současně také prodávajícím je fyzická osoba Bc. Jarmila Sýkorová, IČO: 02740656, DIČ: CZ7361082663, se sídlem Kornatice 71, PSČ: 338 43, podnikající na základě živnostenského oprávnění. Od 10.12.2015 plátce DPH.

2.2. Kupující

2.2.1. Spotřebitel - tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964Sb., v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění) a předpisy souvisejícími.

2.2.2. Podnikatel - tj. fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění) a předpisy souvisejícími.

2.2.3. Spotřebitelská smlouva - tj. kupní smlouva podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel, resp. prodávající.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.primaprize.cz je umožněn neregistrovaným i registrovaným zákazníkům (kupujícím).

3.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu www.primaprize.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), jehož prostřednictvím může objednávat a nakupovat zboží.

3.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Registrovaným zákazníkům jsou poskytovány množstevní slevy. Aktuální ceny vidí registrovaný zákazník po přihlášení ke svému účtu.

 

4.  OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu www.primaprize.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové stránky internetového obchodu www.primaprize.cz obsahují informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží, nákladů spojených s balením a dodáním zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

4.2.1 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, na Slovensko a do Polska. 

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na www.primaprize.cz, který obsahuje zejména informace o:

4.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

4.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím. Akceptace objednávky je kupujícímu potvrzena elektronicky informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího zpravidla do několika minut po odeslání objednávky. Objednávka je závazná po jejím potvrzení od prodávajícího, a to formou e-mailu, který je odeslán kupujícímu po zpracování objednávky. Daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací list, obdrží kupující v elektronické verzi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.6. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi důkladně seznámit.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné elektronické (e-mailem) potvrzení objednávky.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce. Spotřebitel, který má bydliště mimo území ČR, popř. je občanem jiného státu mimo území ČR, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

4.10. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je na vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

4.11. Změny v objednávkách či jiné úpravy objednávky, ze strany kupujícího, lze provádět pouze u nezabalených a neexpedovaných objednávek. Objednávky, které ji byly připraveny k odeslání či předány kurýrovi nelze jakkoliv měnit či upravovat.

Změny objednávek a doobjednávky jsou akceptovány pouze e-mailem. Změny objednávky či doobjednávky zboží jsou zpoplatněny, dle ceníku uvedeného na webových stránkách e-shopu.

Změny objednávek ze strany prodávajícího jsou možné v případě zjištění poškození zboží ještě před odesláním objednavky.

4.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1. v hotovosti při osobním převzetí zásilky pouze na adrese prodávajícího Kornatice 71, PSČ: 338 43;

5.1.2. na dobírku na adrese určené kupujícím v objednávce, a to on-line platební kartou nebo v hotovosti na daném místě. Při zvolení této varianty jsou k ceně objednávky připočteny náklady na zaslání na doběrečné, jejichž aktuální výše je vždy zveřejněna na stránkách e-shopu;

5.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0547976103/0800 vedený u České spořitelny, a.s. nebo na účet prodávajícího č. 2201095332/2010 , vedený v CZK  u Fio Banky, a.s.

5.1.4. on-line platební kartou 


5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady, včetně jejich výše, jsou specifikovány na webových stránkách internetového obchodu www.primaprize.cz v záložce "Základní informace" - podzáložka "Doprava a platba".

5.3. Systém e-shopu automaticky nabídne kupujícímu, podle hmotnosti a ceny objednávky, možné způsoby dopravy. Prodávající si vyhrazuje právo upravit výši nákladů na doručení zásilky dle skutečných parametrů zásilky a kupující je povinen toto akceptovat.

5.4. Zásilky jsou doručovány na adresy v rámci ČR, dále pak na Slovensko a do Polska.

5.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na zboží v doprodeji se nevztahují žádné další slevy a akce.

5.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je od 10.12.2015 plátcem DPH. Daňový doklad je zasílám v elektronické verzi na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

5.11. Objednávky jsou vyřizovány obvykle do druhého dne, nejdéle však do 5-ti pracovních dní. V případě dovolené či nemoci se může termín vyřízení objednávky prodloužit.

5.11.1 Odesílání objednávek: Objednávky s platbou na dobírku jsou odesílány zpravidla obratem po potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávky s platbou předem on-line platební kartou jsou odesílány zpravidla obratem. Objednávky s platbou předem převodem na účet jsou odesílány zpravidla obratem po přijetí platby na bankovní účet.

5.12. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží na cenu uvedenou na webových stránkách obchodu v případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny na webových stránkách obchodu. Prodávájící je v tomto případě oprávněn upravit cenu a o této chybě obratem, bez zbytečného odkladu, informovat kupujícího. Upravená cena s nabídkou je považována za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je následně uzavřena potvrzením od kupujícího.

 

6. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odeslaná objednávka je pro obě smluvní strany závazná.

6.2. Kupující může odeslanou a potvrzenou objednávku (vždy je nutné uvádět číslo objednávky) bezplatně stornovat e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 24 hod od závazného objednání bez udání důvodu.

6.3. Prodávající může objednávku stornovat, pokud kupující objednávku nezaplatí do 5-ti pracovních dnů od závazného objednání a nereaguje na upomínku o zaplacení či s prodávajícím nekomunikuje. Kupující obdrží od prodávajícího nejprve "upomínku platby" a poté informaci o stornování objednávky.

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.5. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.4 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího Kornatice 71, PSČ: 338 43  či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@primaprize.cz

On-line formulář pro odstoupení od kupní smlouvy https://www.primaprize.cz/cz-formulare-2.html

Před samotným odesláním zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Zboží není zasíláno zpět bez předchozí domluvy kupujícího s prodávajícím.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (doručeno) nepoškozené a nepoužité do 14-ti dnů od převzetí zboží kupujícím, přičemž při vracení zboží volí kupující vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od obdržení vráceného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující obdrží kupní cenu zboží a náklady na nejlevnější dopravu k němu.

6.8. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení poškozeného, použitého či nekompletního zboží má prodávající nárok požadovat náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Zásilky jsou doručovány prostřednictvím České pošty, s.p., Zásilkovny s.r.o. a PPL CZ s.r.o.

7.2. Další možností doručení zásilky je osobní vyzvednutí na adrese prodávajícího: Kornatice 71, PSČ: 338 43, a to na základě předchozí telefonické domluvy kupujícího s prodávajícím. Objednávku je možné vyzvednout po dohodě s prodávajícím, zpravidla následující den po obdržení e-mailu o připravení objednávky k vyzvednutí.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.5.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Vrácené zásilky jsou opětovně zasílány pouze na vyžádání kupujícím, a to pouze při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, přičemž je kupující povinen uhradit náklady spojené s nevyzvednutím zásilky a opakovaným doručováním zásilky.

7.7. Nevyzvednutí zásilky je jednoznačně považováno za podstatné porušení kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé zmařeným doručováním zásilky, blokováním zboží, případným rozesíláním upomínek, včetně nákladů vzniklých s vymáháním případných pohledávek. Zmařené náklady za nevyzvednutí zásilky jsou účtovány ve výši dvojnásobku aktuálně účtovaného poštovného, balného a doběrečného, včetně DPH. Podklady na úhradu zmařených nákladů (nákladů spojených s nevyzvednutím závazně objednané zásilky) kupující obdrží od prodávajícího ve lhůtě 30-ti dnů ode dne vrácení nevyzvednuté zásilky zpět prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit neuhrazené pohledávky třetí osobě, případně specializované společnosti k vymáhání.

7.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje následující reklamační řád prodávajícího.

 

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Záruční lhůta u spotřebního zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží, resp. dnem uvedeným na daňovém dokladu o koupi zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena, v souladu se zvláštními právními předpisy, lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

9.2. V souladu s platným právním řádem ČR není kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím - podnikatelům, kteří nakupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

9.3. Zjevné vady oznámí kupující prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, a to e-mailem na elektronickou adresu e-shop@primaprize.cz nebo telefonicky na tel. +420 607 173 223.

9.4. Kupující informuje prodávajícího o reklamaci neprodleně prostřednictvím e-mailu, písemně nebo telefonicky, na adresy uvedené v kontaktech, a to ještě před samotným odesláním reklamovaného zboží. On-line reklamační formulář: https://www.primaprize.cz/cz-formulare-3.html

9.5. Reklamované zboží je prodávajícímu doručeno na náklady prodávajícího spolu s dokladem o nákupu zboží v internetovém obchodě www.primaprize.cz  a reklamačním listem, který musí obsahovat číslo objednávky, datum dodání zboží, název a specifikaci zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

9.6. Každá reklamace kupujícího je prodávajícím posuzována a řešena individuálně. Reklamace je prodávajícím vyřizována bez zbytečného odkladu, bezprostředně po jejím obdržení. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30-ti dnů a začíná běžet dnem převzetí zboží prodávajícím. Zákonná 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace může být automaticky prodloužena v závislosti na nutnost vyjádření výrobce. Následně je vždy vydáno písemné potvrzení o vyřízení reklamace.

9.7. Kupující má při uplatnění záruky:

9.7.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

9.7.2. jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Přičemž tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže, pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň 3 vady bránící jejímu řádnému užívání.

9.8.    Záruka se nevztahuje na:

9.8.1. opotřebení věci vzniklé jejím obvyklým užíváním;

9.8.2. případy,.vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího či případy prokazatelných zásahů do zboží.

 

10.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@primaprize.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.    

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11.  ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platným se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění) a dalšími právními předpisy ČR.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce v internetovém obchodě) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím, bez předchozího souhlasu kupujícího, předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.9. V souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 dochází při platebních transakcích k vícenásobnému ověření zákazníka (tzv. silnému ověření klienta na straně vydavatele jeho platební karty). Karetní schémata vyžadují povinné předávání dat při každé platbě kartou s hlavním cílem podpořit v maximálně možné míře nákupní proces bez přerušení autentizačními kroky na straně vydavatelské banky (inssuer) uplatněním výjimky TRA (Transaction Risk Analysis) ze silného ověření uživatele mas tramě acquirera nebo inssuera.

Pro urychlení celého procesu je proto nutné rozšíření parametru ADDINFO o další údaje o zákazníkovi, a to konkrétně:

  • Jméno (Name)
  • E-mailová adresa (Email address)
  • Domácí telefonní číslo (Home phone number)
  • Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)
  • Fakturační adresa (Billing address)
  • Dodací adresa (Shipping address)

V souladu s výše uvedenými informacemi v souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 poskytuje zákazník souhlasem s obchodními podmínkami současně také souhlas s poskytnutím svých identifikačních údajů při platebních transakcích.

 

12.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

           adresa pro doručování:

           Bc. Jarmila Sýkorová, Kornatice 71, PSČ: 338 43

           e-mail: eshop@primaprize.cz

           IČO: 02740656

           DIČ: CZ7361082663

           Jsem plátce DPH

 

 

V Kornaticích dne 01.04.2016, doplněno 3.6.2021